پشتیبانی: 09199134234

تعرفه های راه اندازی سایت

تعرفه های عمومی راه اندازی وبسایت

توضیحات بیشتر را اینجا ببینید!
تمامی پلان های راه اندازی وبسایت عمومی و پایه بوده و بهمراه امکانات ذکر شده عرضه می گردند
سایت فروشگاهی
سایت فروشگاهی
 • ۴۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 10GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت شرکتی
سایت شرکتی
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 10GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت کارخانه
سایت کارخانه
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 10GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت وکلا
سایت وکلا
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 10GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت شخصی
سایت شخصی
 • ۲۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 5GB
 • یک عدد دامنه IR

۹۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت پزشکی
سایت پزشکی
 • ۴۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 10GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت داروخانه
سایت داروخانه
 • ۷۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 20GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت کلینیک
سایت کلینیک
 • ۴۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 10GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت حیوانات
سایت حیوانات
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 10GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت خبری
سایت خبری
 • ۷۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 20GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت مجله اینترنتی
سایت مجله اینترنتی
 • ۷۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 20GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت گالری
سایت گالری
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 10GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت آتلیه
سایت آتلیه
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 10GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت هنری
سایت هنری
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 10GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت آموزشی
سایت آموزشی
 • ۴۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 10GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت آموزشگاه
سایت آموزشگاه
 • ۴۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 10GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت مهدکودک و مدرسه
سایت مهدکودک و مدرسه
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 10GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت انتشارات
سایت انتشارات
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 10GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت معماری
سایت معماری
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 10GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت دکوراسیون
سایت دکوراسیون
 • ۴۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 10GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت ساختمان
سایت ساختمان
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 10GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت املاک
سایت املاک
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 10GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت هتل و اماکن اقامتی
سایت هتل و اماکن اقامتی
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 10GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت گردشگری
سایت گردشگری
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 10GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت تالار پذیرایی
سایت تالار پذیرایی
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 10GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت خدمات مجالس
سایت خدمات مجالس
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 10GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت آرایشی و زیبایی
سایت آرایشی و زیبایی
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 10GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت باشگاه ورزشی
سایت باشگاه ورزشی
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 10GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت رستوران و فستفود
سایت رستوران و فستفود
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 10GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت کافه
سایت کافه
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 10GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت نیازمندی و تبلیغات
سایت نیازمندی و تبلیغات
 • ۱۰۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 25GB
 • یک عدد دامنه IR

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت خودرو
سایت خودرو
 • ۷۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 20GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت تخفیف
سایت تخفیف
 • ۷۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 20GB
 • یک عدد دامنه IR

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت فروش فایل
سایت فروش فایل
 • ۱۰۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 30GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت دانلود
سایت دانلود
 • ۱۰۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 30GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت فیلم و موزیک
سایت فیلم و موزیک
 • ۱۰۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • کنترل پنل DirectAdmin توسعه یافته
 • سرور فرانسه، ترافیک ماهیانه نامحدود
 • ایمیل،ساب دامین،پارک دامین نامحدود
 • AntiDDOS 30GB
 • یک عدد دامنه IR

۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی